HANEFİ FIKHININ ESASLARI – İmam Zahid el-Kevseri

Eserin orijinal adı; “Fıkhu Ehli’l-Irâk ve Hadîsuhûm”

Mütercim: Abdulkadir Şener – Cemal Sofuoğlu

Osmanlı Devletinin son dönem dirayetli ulemâsından olan İmam Zahid el-Kevseri Rahimehullah’ın “Fıkhu Ehli’l-Irâk ve Hadîsuhûm” adlı, Türkçeye de “Hanefi Fıkhının Esasları” adıyla çevrilen bu güzide eseri, İmam Zeylâi’nin “Nasbu’r-Râye” adlı ünlü eserine yazılmış mukaddime niteliğindedir.

Eserin içeriği olarak, öncelikle İmam Kevseri’nin talebesi olan Ebu Gudde’nin takdim yazısı, ardından Hanefi mezhebinin “Rey ve İctihad” anlayışı, ardından Hanefilerin İstihsan, Haberlerin Kabul Şartları gibi konulardaki genel görüşleri kaleme alınmış, İctihâdî İlimler Açısından Kufe’nin genel ahvali işlenmiş, İmam Ebu Hanife’nin Fıkhi metodu detaylıca izah edilmiş, Hanefi mezhebinin bazı büyük Muhaddisleri ve Fakihleri kaleme alınmış, son kısımda ise İmam Kevseri’nin talebelerinden Ebu Gudde merhumun ek olarak kaleme aldığı “Hint Uleması arasındaki Ünlü Muhaddisler”e kitapta yer verilmiş, en son olarak ta Cerh ve Tadil ilmi ile ilgili bazı eserler hakkında birkaç söze yer verilmiştir.

Mütercimin Kitap hakkındaki sözleri;
“Tercümesini sunduğumuz kitaba gelince bu eser, merhum el-Kevseri tarafından ünlü Hanefi hukukçusu Zeylâi’nin “Nasbu’r-Raye li Ahadisi’l-Hidâye” adlı kitabına mukaddime olarak yazılmış olup ilk önce söz konusu kitabın birinci cildinin baş tarafında yayınlanmıştır.
Nasbu’r-Raye’nin baskısı yapılırken Muhammed Yusuf el-Benûrî, bu mukaddimeye bazı notlar ilave etmiştir. Biz bu notlardan lüzumlu olanları da tercüme ettik. Daha sonra da değerli muhakkik Abdu’l-Fettah Ebu Gudde tarafından, bir kısım ilavelerle dipnotlar eklenerek ayrı bir eser halinde “Fıkhu Ehli’l-Irak ve Hadîsuhum” (Iraklıların Fıkıh ve Hadisleri) adıyla bastırılmıştır.
Biz, genellikle A. F. Ebu Gudde’nin bu ilave ve dipnotlarını da tercüme ettik.”

Abdulkadir Şener – Cemal Sofuoğlu

Eserin PDF’ini indirebilmek için; HANEFİ FIKHININ ESASLARI

Cenaze Nasıl Yıkanır?

Ölen Müslümanın yıkanması için acele etmek evladır. Önceden güzel koku ile yıkanmış olan teneşir tahtası üzerine konur. Bu esnada avret mahalli örtülü bir vaziyette tutulur.

Elbiseleri yanlardan kesilerek çıkartılır ve abdest aldırılır. Çocuk veya akli dengesi bulunmayan kişiye abdest aldırmak gerekmez. Cünüb olduğu bilinmiyorsa abdest esnasında ağız ve burna su verilmez.

Mümkünse güzel kokulu otlar ile kaynatılmış ve ılıştırılmış olan su ile başından itibaren dökülmeye ve ovularak yıkanmaya başlanır. Ön kısmın yıkama işlemi bittikten sonra sol tarafına doğru kaldırılarak sağ omuzdan aşağısı yıkanır. Aynı işlem sağ tarafına kaldırılarak tekrar edilir.

Ölünün her yeri yıkandıktan sonra oturur bir vaziyete getirilerek karnı mesh edilir. Şayet pislik vb. çıkarsa, pisliğin çıktığı yer yıkanır. Mevtanın tamamen yıkanması gerekmez.

Yıkandıktan sonra cenaze kurulanır ve secde ettiği uzuvlara güzel kokulu otlardan konulur.

Yıkama esnasında avret mahalli açılmaz veya dokunulmaz. Avret yeri bir bez parçası ile temizlenir ve yıkanır.

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 120)

Allah-ü A’lem

Kişi Öldüğünde Ne Yapılır?

Herkesin bir eceli vardır. Bu vakit geldiğinde artık insan son nefesini verir ve amelleri ile baş başa kalır. Geride kalan Müslümanlara ise düşen birtakım görevler vardır.

Bu görevlerin başında ölen kişinin naaşına saygı göstermek gelmektedir. Ölünün çenesi bağlanır ve gözleri kapatılır. Gözlerini kapatırken ‘Bismillahi ve ala milleti rasülillah’ denir. Karnının üstüne konan demir parçası ile şişmemesi sağlanır. Kolları iki yana uzatılır. Kollarını göğsüne koymak mekruhtur (ehl-i kitabın adeti olduğu için). Yıkanıncaya kadar artık yanında Kuran okumak mekruh görülmüştür.

Kişinin ölümünü insanlara bildirmekte bir mahzur yoktur. Ancak bunu yaparken, bağırıp çağırma ve yaka paça yırtma olmamalıdır.

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 119)

Allah-ü A’lem

DÖRT MEZHEBE GÖRE İSLAM İLMİHALİ – Mehmet KESKİN

Eser Hakkında

Bu eser, Abdurrahman el Ceziri’nin kaleme aldığı “Kitabü’l-Fıkh Alâ Mezâhibi’l-Erbaa” (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı) adlı eserinin ibadet, helaller ve haramlar, yemin ve adaklar bölümlerini sade bir anlatım ile yeniden işliyor.

“Mezheplerin ittifak edip üzerinde görüş birliğine vardıkları hükümleri; konu başlığı altında topladık, mezheplere göre farklı olan ihtilaflı hükümleri ise alt kısımda mezheplerin adlarını sıralayarak yazdık. Ayrıca anlaşılması zor kısımlara açıklık getiren bazı başlıkları değiştirdik. Yine izaha muhtaç olan kimi hususları dipnotlarla açıkladık. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ve hadislerin yerlerini gösteren kaynak bilgisini okuyucuya kolaylık olması için ayetin ya da hadisin hemen bittiği yere daha küçük karakter ile yazdık. Mezheplerin ortak görüşlerini yansıtan ana bölümü, mezheplerin görüşlerinden kolayca ayırt edebilmek için değişik karakterlerde yazdık. Eser, bu hali ile okuyuculara ve araştırmacılara; bir konuda mezheplerin görüşlerini öğrenmenin yanı sıra bu görüşler arasında mukayese yapma imkanı da sağlamaktadır.”
Mehmet Keskin

Eserin PDF’sini indirebilmek için; DÖRT MEZHEBE GÖRE İSLAM İLMİHALİ

Muhtazar (Ölüm Anı Yaklaşan Kişi) Yanında Ne Yapılır?

Ölüm anı yaklaşan kişiye muhtazar denmektedir. Mümkünse sağ yanına yatırılır. Ancak sağına yatırılmaya zorlanmaz. Başı hafifçe yukarıya kaldırılır.

Kelime-i şehadet ve tevhid, telkin edilir. Söylemesi hususunda zorlanmaz veya emredilmez.

Akraba ve komşularının yanına girmesine müsade edilir. Ancak hayız ve nifaslı olanların girmemesi daha uygundur. Yasin suresi, Rad suresi okunması müstehap olarak görülmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 119)

Allah-ü A’lem

HZ. MUHAMMED (sav) ve İSLAMİYET – M. Asım KÖKSAL

Müellifin Eser Hakkındaki Önsözü

Bizi, her şeyi yaratan, bitmez tükenmez nimetleri içinde yaşatan Yüce Allah’a hamd ve sena eder; sevgili Peygamberimiz, dünya ve ahirette en büyük rehber ve önderimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizi ve bütün ev halkını, kendisiyle sohbet ve İslam davasına hizmet edenleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

İtalyan müsteşrik Caetani’nin; İslamiyet ve Peygamberimiz hakkında bazı müsteşrik, profesör ve rahiplerin yardımlarıyla yazdığı ve Hüseyin Cahid’in dilimize çevirip İslam Tarihi adıyla yayınladığı 10 ciltlik kitabı beş yıl inceleyerek tespit ettiğimiz sayısız yanlışlar, isnat ve iftiralar hakkındaki “Reddiye”mizi yazdıktan sonra -ki, onu yazmamış olsaydık Peygamberimiz Aleyhisselamın hayatına ve İslamiyete ait bilgileri, başta Kur’an-ı Kerim ile hadis ve sünnet mecmuaları olmak üzere, kaynaklarımızdan derleyip yaymak ve yabancı tercümanları aradan çıkarmak gücünü, azim ve cesaretini belki de kendimizde bulamazdık- Hz. Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adını verdiğimiz kitabımızı kaleme almak için, ilk işimiz, 31 yıldan beri çalışmakta bulunduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığındaki vazifemizden emekliye ayrılmak oldu.

İlk önce, muhtasar birer cilt halinde Meleke ve Medine devirlerini yazmayı kararlaştırıp hemen işe başladık.
Mekke devrini bitirdikten sonra, bu kararımızdan vazgeçip Medine devrinin muhtasar bir özeti yerine, on bir ciltlik geniş bir tarihini yazdık ve bu on bir ciltlik çalışmada:
Mekke devrine ait muhtasar ciltte dayandığımız kaynakları her bahis sonunda topluca göstermemizin yerine; okuyanlara itimat gelsin, araştırma yapacak olanlara da kolaylık olsun diye, her sahifenin altında, o bahsin kısmen veya tamamen bulunduğu kaynakları, cilt ve sahife numaraları ile gösterdik.

Kitabımızda kaynakları konuşturmakla yetindik. Şahsi görüşlerimizle araya girmekten kaçındık.
Karşılaştığımız müphem noktaları, uzun araştırmalar yaparak bulduğumuz bilgilerle aydınlatmaya çalıştık.

Her türlü acz ve noksanımıza rağmen giriştiğimiz bu işte, Yüce Allah lütuf ve yardımını bizden esirgemedi, kesmedi.
Yalnız Peygamberimiz Aleyhisselamın hayatının değil, İslam dininin de bir tarihi niteliğinde sayılabilecek olan; eskilerin de, yenilerin de yadırgamayacakları açık, sade ve akıcı bir dille kaleme alınmış bulunan bu kitabımızdan, her sınıf okuyucunun yararlanacağına ve memnun kalacağına inanıyoruz.

M. Âsım KÖKSAL

Eserin PDF’ini indirebilmek için; Hz. Muhammed (SAV) ve İslamiyet

Hadislerle Nasihatler – Mehmet Zahid Kotku

Nakşibendi Tarikatının meşhur şeyhlerinden olan Mehmet Zahid Kotku Efendi’nin tertip ettiği muazzam eser olan ‘Evrad-ı Şerif’ ile bir kimsenin ilaveten hangi namazları kılacağını, namazlardan sonra hangi sureleri okuyacağını, hangi zikirleri yapacağını, rabıta çeşitlerini anlatmıştır. Kendisi, kimsenin bir kelime dahi ekleyemeyeceği zarafette, sanki Halidiyye’ye merbut yepyeni bir ‘Zahidiyye’ halkası teşkil edercesine, efradını cami, ağyarını mani olan bu ‘Evrad-ı Şerif’ i inşa etmişlerdir.

Zahid Kotku Efendi, bu eserinde İlmin ve Dinin Afetleri, Cennetin Vasıfları, Münafıklığın Alametleri, Namaza Gitmenin Adabı, Biatın Gerektirdiği Şartlar, Kadınların Camiye Gidip Gidemeyecekleri, Cuma Günü Duaların Kabul Saati, Cahillere Karşı Mü’minin Davranışı, Müminlerin Sevincine Vesile Olan Haller, Allah’ın Rahmetinden Uzak Olan Kişiler ve daha birçok önemli husus hakkında varid olan hadisleri izah etmektedir.

Eserin PDF’ini indirebilmek için; Hadislerle Nasihatler