GÜNÜMÜZ MESELELERİNE FETVALAR – HALİL GÖNENÇ

İlim dünyasında “Türkiye Müftüsü” olarak bilinen, özellikle Hanefi ve Şafii fıkhında günümüz otoritelerinden sayılan, hadis ilminde de “bir doktora alacak kadar bilgisi” olan muhterem Halil Gönenç’in bu eseri, İslam Hukukunun muamelat bahislerini ve günümüz fıkhi meselelerini gayet sistemli ve anlaşılır bir şekilde ele almış.

Eserde konularla ilgili 4 mezhebin de görüşlerine yer verilmiş. Konular Ayet ve Hadislerden delillerle ve muteber Fıkıh eserlerinden nakillerle izah edilmiş.

Ayrıca eserde Halil Gönenç’in Türkiye’de ve yurt dışında konferanslarda yaptığı bazı konuşmalar ve bazı ilaveler mevcuttur.

Eseri indirebilmek için; Günümüz Meselelerine Fetvalar

 

HANEFİ FIKHININ ESASLARI – İmam Zahid el-Kevseri

Eserin orijinal adı; “Fıkhu Ehli’l-Irâk ve Hadîsuhûm”

Mütercim: Abdulkadir Şener – Cemal Sofuoğlu

Osmanlı Devletinin son dönem dirayetli ulemâsından olan İmam Zahid el-Kevseri Rahimehullah’ın “Fıkhu Ehli’l-Irâk ve Hadîsuhûm” adlı, Türkçeye de “Hanefi Fıkhının Esasları” adıyla çevrilen bu güzide eseri, İmam Zeylâi’nin “Nasbu’r-Râye” adlı ünlü eserine yazılmış mukaddime niteliğindedir.

Eserin içeriği olarak, öncelikle İmam Kevseri’nin talebesi olan Ebu Gudde’nin takdim yazısı, ardından Hanefi mezhebinin “Rey ve İctihad” anlayışı, ardından Hanefilerin İstihsan, Haberlerin Kabul Şartları gibi konulardaki genel görüşleri kaleme alınmış, İctihâdî İlimler Açısından Kufe’nin genel ahvali işlenmiş, İmam Ebu Hanife’nin Fıkhi metodu detaylıca izah edilmiş, Hanefi mezhebinin bazı büyük Muhaddisleri ve Fakihleri kaleme alınmış, son kısımda ise İmam Kevseri’nin talebelerinden Ebu Gudde merhumun ek olarak kaleme aldığı “Hint Uleması arasındaki Ünlü Muhaddisler”e kitapta yer verilmiş, en son olarak ta Cerh ve Tadil ilmi ile ilgili bazı eserler hakkında birkaç söze yer verilmiştir.

Mütercimin Kitap hakkındaki sözleri;
“Tercümesini sunduğumuz kitaba gelince bu eser, merhum el-Kevseri tarafından ünlü Hanefi hukukçusu Zeylâi’nin “Nasbu’r-Raye li Ahadisi’l-Hidâye” adlı kitabına mukaddime olarak yazılmış olup ilk önce söz konusu kitabın birinci cildinin baş tarafında yayınlanmıştır.
Nasbu’r-Raye’nin baskısı yapılırken Muhammed Yusuf el-Benûrî, bu mukaddimeye bazı notlar ilave etmiştir. Biz bu notlardan lüzumlu olanları da tercüme ettik. Daha sonra da değerli muhakkik Abdu’l-Fettah Ebu Gudde tarafından, bir kısım ilavelerle dipnotlar eklenerek ayrı bir eser halinde “Fıkhu Ehli’l-Irak ve Hadîsuhum” (Iraklıların Fıkıh ve Hadisleri) adıyla bastırılmıştır.
Biz, genellikle A. F. Ebu Gudde’nin bu ilave ve dipnotlarını da tercüme ettik.”

Abdulkadir Şener – Cemal Sofuoğlu

Eserin PDF’ini indirebilmek için; HANEFİ FIKHININ ESASLARI

DÖRT MEZHEBE GÖRE İSLAM İLMİHALİ – Mehmet KESKİN

Eser Hakkında

Bu eser, Abdurrahman el Ceziri’nin kaleme aldığı “Kitabü’l-Fıkh Alâ Mezâhibi’l-Erbaa” (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı) adlı eserinin ibadet, helaller ve haramlar, yemin ve adaklar bölümlerini sade bir anlatım ile yeniden işliyor.

“Mezheplerin ittifak edip üzerinde görüş birliğine vardıkları hükümleri; konu başlığı altında topladık, mezheplere göre farklı olan ihtilaflı hükümleri ise alt kısımda mezheplerin adlarını sıralayarak yazdık. Ayrıca anlaşılması zor kısımlara açıklık getiren bazı başlıkları değiştirdik. Yine izaha muhtaç olan kimi hususları dipnotlarla açıkladık. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ve hadislerin yerlerini gösteren kaynak bilgisini okuyucuya kolaylık olması için ayetin ya da hadisin hemen bittiği yere daha küçük karakter ile yazdık. Mezheplerin ortak görüşlerini yansıtan ana bölümü, mezheplerin görüşlerinden kolayca ayırt edebilmek için değişik karakterlerde yazdık. Eser, bu hali ile okuyuculara ve araştırmacılara; bir konuda mezheplerin görüşlerini öğrenmenin yanı sıra bu görüşler arasında mukayese yapma imkanı da sağlamaktadır.”
Mehmet Keskin

Eserin PDF’sini indirebilmek için; DÖRT MEZHEBE GÖRE İSLAM İLMİHALİ

Teşrik Tekbiri

Kurban bayramında farz namazlardan sonra tekbir getirmek her mükellefe vaciptir. Arefe günü sabah namazından başlayarak, kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte teşrik tekbiri getirilir.

İster cemaatle isterse münferiden kılınsın, mukim olsun misafir olsun, kadın olsun erkek olsun, farz namazı kıldıktan sonra bir defa tekbir getirilmelidir. Unutulan tekbirler hatırlandığında hemen yerine getirilmelidir.

Tekbir: Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allah-u Ekber velillâhi’l-hamd

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 115)

Allah-u A’lem

Ramazan Bayramı Günü Yapılması Sünnet (Mendup) Olan Şeyler

1-Namazdan önce bir şeyler yemek (özellikle hurma yenmesi efdaldir)

2-Gusül almak

3-Misvak kullanmak

4-Güzel koku sürünmek

5-En güzel elbisesini giyinmek

6-Fıtır sadakasını bayram günü vermek (daha önce de verebilir)

7-Bayram günü dolayısıyla sevinmek

8-İmkanı nisbetinde sadaka vermek

9-Namaza giderken tekbir getirmek

10-Namaz kılacağı yere erkenden gitmek

11-Sabah namazını camide kılmak

12-Namaza giderken başka, dönerken başka yolları kullanmak

13-Camiye yürüyerek gitmek

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 113)

Allah-ü A’lem

Bayram Namazı

Bayram namazı yılda iki defa kılınmaktadır. Bunlardan biri Ramazan bayramı gününde, diğeri ise Kurban bayramı gününde kılınır. Cuma namazının şartlarını taşıyan biri için vacip olan bir namazdır. Hutbe okunması şart değildir. Ancak hutbesiz kılınan bayram namazı mekruh görülmektedir.

Vakti: Bayram günü Güneş doğduktan sonra, kerahet vaktinin çıkması ile başlayıp, zeval vaktine kadar kılınabilmektedir.

Kılınışı: Bayram namazı için niyet edilerek tekbir alınır. Sübhaneke duası okunduktan sonra üç defa zevaid denilen tekbirler getirilir. İlk iki tekbirden sonra eller yana bırakılır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanarak Fatiha ve zamm-ı sure okunur. Rukü ve secde ile birinci rekat tamamlanır.

İkinci rekatta Fatiha ve zamm-ı sureden sonra üç defa tekbir getirilir ve her tekbirden sonra eller yan tarafa bırakılır. Üçüncü tekbirden sonra rukü tekbiri getirilir ve ruküya gidilir. Secde edilerek, ka’de ve selam ile namaz tamamlanır. Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbeden sonra dua edilerek namaz bitirilir.

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 112-114)

Allah-ü A’lem

Cuma Namazı

Cuma namazı, şartlarını taşıyan herkes için farz-ı ayn olan bir namazdır.

Vücubunun Şartları:

1-Erkek olmak

2-Hür olmak

3-Mukim olmak

4-Sağlıklı olmak (gözleri görüyor olmak, ayakları sağlam olmak vb.)

5-Emniyette olmak

 

Sıhhatinin Şartları:

1-Şehirde kılınması

2-Devlet başkanının kıldırması (vekili de kıldırabilir)

3-Öğle vaktinde kılınması

4-Farzından önce hutbe okunması

5-Hutbeyi dinleyen en az bir kişinin bulunması

6-Halka açık bir yerde kılınması

7-En az üç kişilik bir cemaatin olması

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 109, 110)

Allah-ü A’lem

Şükür Secdesi

İmam Ebu Hanife’ye göre şükür secdesi mekruhtur. O’na göre böyle bir secdenin sevabı yoktur. Yapılmaması daha uygundur.

İmam Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre ise bu secde Allah’a yakınlık için yapılmaktadır. Öyleyse sevap kazanılması ümit edilir.

Şükür secdesi yapmak isteyen biri, tilavet secdesi nasıl yapılıyor ise aynı şekilde secdesini yapar (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 108)

Allah-ü A’lem

Tilavet Secdesi

Tilavet secdesi vacip olan bir secdedir. Secde ayetini okuyan ve dinleyen herkes için bu geçerlidir. Hemen yapılması gerekmez ancak unutulma ihtimaline binaen hemen yapılması uygundur.

Secde ayetinin bir kısmı okunsa bile secde edilmesi gerekmektedir. Ayrıca farklı dillerde tercümesi bile okunsa secde edilmesi lazım gelir.

Secde Ayetleri 14 tanedir:

1- Araf suresi 7/206

2- Ra’d suresi 13/15

3- Nahl suresi 16/49

4- İsra suresi 17/107

5- Meryem suresi 19/58

6- Hac suresi 22/18

7- Furkan suresi 25/60

8- Neml suresi 27/25

9- Secde suresi 32/15

10- Sad suresi 38/24

11- Fussilet suresi 41/37

12- Necm suresi 53/62

13- İnşikak suresi 84/21

14- Alak suresi 96/19

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 104)

Allah-ü A’lem

 

Sehiv Secdesi

Sehiv secdesi, namazda unutarak terk edilen veya tehir edilen vacipten dolayı namazın sonunda yapılan secdedir. Vacibin bilerek tekinde ise sehiv secdesi yeterli görülmemekte, namazın iadesi gerekmektedir.

Selam verdikten sonra kerahet vakti girse, o kimseden sehiv secdesi düşmüş olur. Mesela namaz kılan selam verdiğinde güneşin doğduğunu veya güneşin batmak üzere olduğunu fark etse o kimse artık sehiv secdesini yapmaz.

İmama uyan kişi kendi sehiv ve hatalarından dolayı secde yapmaz. İmam sehiv secdesi yaptığında mesbuk (namaza birinci rekattan sonra yetişen) ta secde yapar. Sonra kalan rekatları tamamlar.

Farz namazı kılan bir kişi ilk oturuşu unuttuğunda geri oturur. Ancak kalkmaya yakın bir halde ise namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Oturmaya yakın bir halde ise secde yapmasına lüzum yoktur.

Farz namazında son oturuşu terk eden bir kişi, kalkmış olduğu rekatın secdesini yapmamış ise hemen oturarak tahiyyat yapar. Tehir ettiği rukün dolayısıyla sehiv secdesi yapar. Şayet kalkmış olduğu rekatın secdesini yapmış ise bir rekat daha kılarak namazını tamamlar. Kılmış olduğu namaz nafile olur. Farzı tekrar kılmak gerekmektedir.

Sehiv Secdesi Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Namazın sonundaki son oturuşta Ettehiyyatü duası okunduktan sonra bir veya iki tarafa selam verildikten sonra iki secde yapılır. Sonra oturarak sanki namazın son oturuşuna yeni başlamış gibi Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir. Selam vermeden yapılan sehiv secdesi tenzihen mekruh görülmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 100, 101, 102)

Allah-ü A’lem