et-Tibyân Fî Ulûmi’l-Kur’ân – Muhammed Ali es-Sabûnî

et-Tibyân Fî Ulûmi’l-Kur’ân – Muhammed Ali es-Sabûnî 

Yakın dönem müfessirlerinden Muhammed Ali es-Sabûnî’nin Kur’ân İlimleri’ne dair te’vil ettiği bu eseri, yeni bir çalışma ve araştırma içeren bir uslupla beraber, Kur’ân’ın nüzûlü, tedvini, cem edilmesi, i’câzı, tefsir ve müfessirlerden bahsedilmekle birlikte oryantalistlerin şüpheleri reddedilmektedir.

el-Burhân, el-İtkân ve Menâhilûl İrfân gibi Ulûmi’l-Kur’ân dalının meşhur eserlerine nazaran, et-Tibyân kısa ve sade oluşu bakımından Kur’ân İlimleri konusunda başlangıç olarak okunabilecek eserlerden birisidir. es-Sabûnî’nin üslûbu, konulara olan vukûfiyeti, kitapta ilk göze çarpan hususlardır.

Kitab on bölümden müteşekkildir;

Birinci bölümde; Kur’ân İlimleri ne demektir, Kur’ân’ın tarifi, faziletleri gibi hususlara değinmekte,

İkinci bölümde; Esbâb-ı Nüz’ul ne demektir, Esbâb-ı Nüzûl’ü bilmenin gerekliliği ve faydaları gibi hususlara değinmekte,

Üçüncü bölümde; Kur’ân’ın peyderpey indirilmesi ve bunun hikmetlerine değinmekte,

Dördüncü bölümde; Kur’ân’ın Cem’i hususuna değinmekte,

Beşinci bölümde, Kur’ân’da Nesh Meselesine değinmekte,

Altıncı bölümde; Tefsir ve Tevil, Sahabeden meşhur müfessirler,

Yedinci bölümde; Tâbiûn Müfessirleri, Medine ve Irak medresesi,

Sekizinci bölümde; Kur’ân’ın İ’câzı ve i’câz vecihleri, Kur’ân’ın gaybî haberler vermesi,

Dokuzuncu bölümde; Üç kısım olarak Birinci kısımda Kur’ân’ın bilimsel mucizeleri, Kur’ân’ın çelişkiden münezzeh olması, İ’câz konusundaki şüphelere cevaplar; İkinci kısımda Dirâyet/Rey Tefsiri, Müfessirin bilmesi gereken ilimler, Rey Tefsirinin cevâzı, kabul edenlerin ve etmeyenlerin görüşleri ve delilleri; Üçüncü kısımda İşârî Tefsir ve Garâib Tefsir, Batınî Tefsir, em meşhur tefsirler,

Onuncu bölümde; Yedi harf ve Kıraâtler hususlarına değinmektedir.

Eserin PDF’ini indirebilmek için; et-Tibyan Fi Ulumi’l-Kuran

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir