HANEFİ FIKHININ ESASLARI – İmam Zahid el-Kevseri

Eserin orijinal adı; “Fıkhu Ehli’l-Irâk ve Hadîsuhûm”

Mütercim: Abdulkadir Şener – Cemal Sofuoğlu

Osmanlı Devletinin son dönem dirayetli ulemâsından olan İmam Zahid el-Kevseri Rahimehullah’ın “Fıkhu Ehli’l-Irâk ve Hadîsuhûm” adlı, Türkçeye de “Hanefi Fıkhının Esasları” adıyla çevrilen bu güzide eseri, İmam Zeylâi’nin “Nasbu’r-Râye” adlı ünlü eserine yazılmış mukaddime niteliğindedir.

Eserin içeriği olarak, öncelikle İmam Kevseri’nin talebesi olan Ebu Gudde’nin takdim yazısı, ardından Hanefi mezhebinin “Rey ve İctihad” anlayışı, ardından Hanefilerin İstihsan, Haberlerin Kabul Şartları gibi konulardaki genel görüşleri kaleme alınmış, İctihâdî İlimler Açısından Kufe’nin genel ahvali işlenmiş, İmam Ebu Hanife’nin Fıkhi metodu detaylıca izah edilmiş, Hanefi mezhebinin bazı büyük Muhaddisleri ve Fakihleri kaleme alınmış, son kısımda ise İmam Kevseri’nin talebelerinden Ebu Gudde merhumun ek olarak kaleme aldığı “Hint Uleması arasındaki Ünlü Muhaddisler”e kitapta yer verilmiş, en son olarak ta Cerh ve Tadil ilmi ile ilgili bazı eserler hakkında birkaç söze yer verilmiştir.

Mütercimin Kitap hakkındaki sözleri;
“Tercümesini sunduğumuz kitaba gelince bu eser, merhum el-Kevseri tarafından ünlü Hanefi hukukçusu Zeylâi’nin “Nasbu’r-Raye li Ahadisi’l-Hidâye” adlı kitabına mukaddime olarak yazılmış olup ilk önce söz konusu kitabın birinci cildinin baş tarafında yayınlanmıştır.
Nasbu’r-Raye’nin baskısı yapılırken Muhammed Yusuf el-Benûrî, bu mukaddimeye bazı notlar ilave etmiştir. Biz bu notlardan lüzumlu olanları da tercüme ettik. Daha sonra da değerli muhakkik Abdu’l-Fettah Ebu Gudde tarafından, bir kısım ilavelerle dipnotlar eklenerek ayrı bir eser halinde “Fıkhu Ehli’l-Irak ve Hadîsuhum” (Iraklıların Fıkıh ve Hadisleri) adıyla bastırılmıştır.
Biz, genellikle A. F. Ebu Gudde’nin bu ilave ve dipnotlarını da tercüme ettik.”

Abdulkadir Şener – Cemal Sofuoğlu

Eserin PDF’ini indirebilmek için; HANEFİ FIKHININ ESASLARI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir